Úvahy o veřejném právu

Autor: Petr Kolman
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2014
Počet stran: 144
ISBN: 978-80-7502-014-7

Oblíbený pedagog brněnské právnické fakulty, administrativista (tedy odborník na správní právo), glosátor obecného dění a „podvratný živel“ v jedné osobě Petr Kolman často publikuje zejména na serveru epravo.cz, ale je i pravidelným přispěvatelem do tištěných Lidových novin. Ve svých příspěvcích se zabývá aktuálními tématy, vždy však tak činí svižnou až vtipnou formou, přičemž žádné téma mu není cizí (viz např. článek s názvem „Burčák a paragrafy“ [epravo ID 77405]) a nevyhýbá se ani politickým souvislostem. Kniha jeho krátkých zamyšlení nazvaná Úvahy o veřejném právu vydaná v nakladatelství Leges mě proto zaujala.

Kniha úvah, čítající celkem 23 nijak rozsáhlých útvarů, není rozdělena do nějakých částí, ačkoliv některé úvahy by se daly seskupit do tématických celků, neboť je pojí stejná oblast zájmu autora. Z témat jednotlivých úvah, které autor do této publikace zařadil, lze zmínit převažující oblast správního práva, zejména správního řádu, práva na informace či veřejných zakázek. Autor se však věnuje i dalším tématům, které nejsou spojeny jednotícím tématem. V některých textech autor užívá opakovaně určité floskule či slovní spojení, která se mohou po čase jevit čtenáři jako nadbytečná až otravná, kupř. „pro větší informační komplexnost“ či „a conto“ (tedy „na účet“).

Co je ovšem podstatné, na této knize by se dalo ukázkově demonstrovat zastarávání právnické literatury, neboť tři roky po jejím vydání (kniha je ke všemu zpracována k právnímu stavu ke dni 31.10.2013) je řada zde obsažených úvah již veskrze obsoletních, resp. je u nich čtenář nucen konfrontovat jejich obsah s platnou právní úpravou. Je tomu tak především z důvodu nové úpravy veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) či nové úpravě správního trestání (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), které od vydání publikace vešly v účinnost.

Autorovi ovšem nelze upřít to, že se věnuje i dalším veskrze nadčasovým otázkám (jako je např. diskutované omezení výkonu mandátu soudce Ústavního soudu pouze na jedno funkční období, problematice zadržení pachatele přestupku či výuce na právnických fakultách) a upozorňuje také na některá dosud opomíjená témata (zákaz členství cizinců v českých politických stranách a další). Úvahy o veřejném právu tak jako tak vedou čtenáře k dalším úvahám, což je nepochybně velký klad této publikace.

Úvodní příspěvek aneb o Blogu

Práce s právními texty, ať už jde o právní předpisy, soudní rozhodnutí, smlouvy či nejrůznější podání a návrhy všeho druhu, je denním chlebem každého právníka. Jde tu o psaný text, jehož kvalita je mnohdy kolísavá, přičemž správné právní psaní a odpovídající vyhodnocení takových právních textů vyžaduje aktivního čtenáře.

I s ohledem na neustále se měnící právní řád a nové trendy v jeho aplikaci a interpretaci je nutné se neustále dále vzdělávat a rozšiřovat si obzory, nebo si od právních textů odpočinout právě u zajímavé knihy. Na některé podnětné knihy si zde dovolím průběžně upozorňovat.