Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Autor: Alena Bányaiová
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2016
Počet stran: 272
ISBN: 978-80-7552-057-9

Ediční řada nakladatelství Wolters Kluwer pojmenovaná Právo prakticky již čítá cca kolem 20 titulů, přičemž některé z nich se již dočkaly druhého vydání. Kniha s názvem „Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo“ je jedním z titulů právem zařazených do této edice. Autorka přináší pro praxi podnětnou a praktickou oporu při aplikaci nového občanského zákoníku. Titul je rozdělený do celkem šesti části, z nichž po řadě je pojednáno obecně o smlouvách a závazcích jimi založených (část 1.), následuje stěžejní pojednání o smlouvě o dílo (část 2.), v samostatné části čtenář nalezne řešení problému staveb a jejich vad v souvislosti s přechodnými ustanoveními nového občanského zákoníku (část 3.), v další pak kapitolu o příkazní smlouvě, na základě níž je zajištěna inženýrská činnosti při výstavbě (část 4.), následně pojednání o některých specifikách smluv na stavební práce v rámci veřejných zakázek (část 5.) a celou knihu uzavírá kapitola o rozhodčím řízení (část 6.)

První a poslední část knihy se zdá poněkud nadbytečná, neboť v poslední kapitole se čtenář obeznámený s problematikou rozhodčího řízení příliš nového nedozví. To stejné platí i pro první část, ve které je však vhodné vyzdvihnout snahu autorky o přiblížení některých novinek nového občanského zákoníku – např. tzv. neúměrného zkrácení (laesio enormis) či diskutované předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo). Také je v rámci této části knihy nutno vyzdvihnout odkazy na relevantní judikaturu – ukázková práce s judikaturou se přitom týká celé knihy. U kapitoly o některých specifikách smluv na stavební práce v rámci veřejných zakázek (část 5.), je pak dozajista škoda, že je zpracována podle zákona č. 137/2006 Sb., ačkoliv krátce po vydání publikace vešel v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v některých ohledech je tak již uvedené pojednání obsolentní (rychlé zastarávání právní literatury je však v českém prostředí dobře známá věc).

Podstatnou část knihy zabírá nejdůležitější část věnovaná smlouvě o dílo. Zde podaný výklad vyniká svoji přehledností, kdy se autorka snaží udělat v celé věci pořádek, což se jí vcelku daří. Lze kvitovat i věcný tón řešení dílčích nedostatků platné právní úpravy, kdy autorka nesklouzává ke kritice a zatracování zákonodárce, ale trpělivě a věcně, velmi detailně rozebírá dílčí problémy (např. i vzájemné vztahy odstavců téhož ustanovení) a pokouší se překlenout nedostatky nebo nejasnosti právní úpravy výkladem, který mohou ocenit i studenti pro jeho didaktičnost. Domnívám se, že popisovaná publikace je nejen pro praxi cenným příspěvkem.