Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace

Autor: Jan Broz, Jan Chmel
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2017
Počet stran: 128
ISBN: 978-80-7502-172-4

Rozsahem nevelká publikace z edice Teoretik vydávané nakladatelstvím Leges obsahuje dva větší texty interních doktorandů pražské právnické fakulty Jana Broze a Jana Chmela. Spojujícím prvkem obou statí je předmluva z pera profesora ústavního práva Jana Kysely. Přiznám se, že při pořízení titulu jsem se nechal nalákat na téma, které je ze samotného názvu knihy nejzřetelnější a uvedené hned na začátku, a totiž ona studie o vzniku Ústavy ČR, kterou sepsal Jan Broz, a jež zabírá cca první polovinu této publikace. Navíc do dnů okolo 28. výročí 17. listopadu 1989, tedy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, se tato publikace tématicky hodí dvojnásob.

Náš základní zákon vznikal poměrně překotně v bouřlivém období  po pádu komunistického režimu a před vznikem dvou samostatných nástupnických států (ČR & SR). S tehdy vytvořeným textem Ústavy ČR se přitom potýkáme dnes a denně. K okolnostem toho, v jakých podmínkách a za přispění kterých osobností vlastně návrh Ústavy ČR vznikal, se přitom donedávna bylo možné dočíst toliko útržkovitě – a de facto náhodně – v některých publikacích (např. POSPÍŠIL, Ivo, WAGNEROVÁ, Eliška (eds.) Vladimír Klokočka Liber Amicorum – In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde, 2009 nebo Janem Brozem namnoze citovaná a moje oblíbená NĚMEČEK, Tomáš. Vojtěch Cepl: život právníka ve 20. století. Praha: Leges, 2010), ale komplexní zpracování chybělo.

Je tak potřeba stať Jana Broze ocenit, neboť představuje první monografické zpracování zásadního okamžiku polistopadových – nejen právních – dějin. Vzhledem ke skutečnosti, že se Jan Broz zaobírá nedávnou minulostí, nejde tu o suchopárné líčení archivních materiálů, jako v případě jiných snah o zachycení legislativních prací významného charakteru (srov. místy obtížně stravitelnou faktografickou právně-historickou práci BLÁHOVÁ, Ivana a kol. Právnická dvouletka: rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014). Broz tu vychází z přizpůsobené metody orální historie, kdy byli pro účely studie vyzpovídáni tehdejší aktéři. Věnuje se tak roli konkrétních osob při tvorbě Ústavy (Václav Klaus, Jan Kalvoda, Vojtěch Cepl…), ale i otázkám po inspiračních zdrojích Ústavy a změnám původního návrhu Ústavy (dvojkomorový Parlament nebo rozložení pravomocí prezidenta), včetně snahám o vystopování „autorství“ některých článků (např. čl. 9 odst. 2 Ústavy představujícím hojně traktované suprapozitivní právo).

V druhé polovině knihy se Jan Chmel zaobírá „horkým“ tématem možného vlivu politické orientace či politických inklinací ústavních soudců Ústavního soudu ČR na rozhodování tohoto soudu, resp. tématu tzv. judicializace politiky. Zde si nelze nevšimnout spojení této studie s knihou NĚMEČEK, Tomáš. Padni komu padni: život a případy Elišky Wagnerové. Praha: Leges, 2014, neboť v této publikaci byly převzaty výstupy Brozovy předcházející práce na téma Politika na ústavním soudě? Vliv politického přesvědčení na hlasování soudců „druhého“ Ústavního Soudu (Časopis pro právní vědu a praxi č. 2/2013 a č. 4/2013). S autorovými přehlednými statistickými tabulky tak měl čtenář možnost se setkat již zde.

Pro účely předkládané studie autor analyzoval celkem 167 plenárních nálezů Ústavního soudu vydaných od 15.7.1993 do 31.7.2016. Jde přitom o nálezy, ve kterých bylo uplatněno odlišné stanovisko, tedy u nich došlo k projevenému názorovému nesouhlasu s vyřízením ústavní stížnosti, resp. návrhu na zrušení zákona, některým ze soudců. Autor předkládá statistiky četnosti souhlasu či nesouhlasu jednotlivých soudců v rámci jednotlivých obsazení Ústavního soudu, dnes již běžně označovaných jako tzv. první, druhý a třetí Ústavní soud. Závěr práce, tedy vyřešení počáteční otázky jaký má vliv orientace soudců na rozhodování soudu, bude většině právníků obeznámených s nálezovou produkcí Ústavního soudu jaksi implicitně dopředu předvídatelné, ale je více než dobře, že si dal autor práci tuto premisu podložit „tvrdými“ daty.

Po přečtení studie Jana Broze si jeden uvědomí, že výsledná podoba Ústavy mohla být za jiné souhry okolností radikálně odlišná od konečného výsledku. Tak či tak však výsledná podoba Ústavy představuje nadmíru kvalitní text, kdy však záleží na charakteru osob, které její text mají naplňovat (lze připomenout, že současný prezident ČR se k povolebním konstelacím ohledně nové vlády vyjádřil nedávno v tom duchu, že s Ústavou „umí pracovat kreativně“). Studie Jana Chmela nám pak připomíná, jak silně a nezávisle funguje náš Ústavní soud.

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

Autor: Jan Kysela, Michal Urban a kol.
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2017
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-7502-220-2

Právo a literatura je především v angloamerických kruzích již dávno zakotvený a dobře etablovaný přístup ke studiu či výkladu práva pomocí konkrétních literárních děl, ve kterých lze číst buď přímo zpracování právního tématu nebo na ně zkrátka lze přínosným způsobem z pohledu práva pohlížet. V únoru letošního roku jsem se pustil do „čítanky“ směru právo a literatura, a sice do již třetího vydání publikace Law & Literature od dnes již bývalého soudce amerického Nejvyššího soudu (a jinak zakladatele jiného úspěšného alternativního přístupu k právu a sice proudu Law & Economics) Richarda A. Posnera, leč z 592 stran anglického originálu jsem se nedostal dál než někam za první stovku. Nadšená anotace z pera Martina Škopa (autor pronikavé knihy …právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium, 2013 a de facto průkopník směru právo a literatura u nás) mě navnadila k monografii kolektivu autorů především z pražské právnické fakulty se slibným názvem Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků.

Publikace je opatřena úvodem od Petra Pitharta, po němž jsou zařazeny hned dva příspěvky od Radima Seltenreicha a to stať Právo a literatura – pokus o vymezení problému a příspěvek o právních procesech a portrétech právníků v románu Ponurý dům od Charlese Dickense. Právní historik Jan Kuklík se věnuje novému románu anglického prozaika Iana McEwana Myslete na děti, zatímco Jan Kosek v dlouhé stati analyzuje vše okolo díla Franze Kafky. Na posledně uvedeného v krátkém příspěvku navazuje Jan Wintr, když předkládá karikaturu moderního právního systému v dílech Franze Kafky a Jaroslava Haška. Další dva příspěvky jsou také tematicky propojené, když nejprve Michal Urban popisuje Starý dobrý právnický svět Karla Čapka a po něm Jaroslav Veis dává prostor čapkovskému Robotovi. Osobitými příspěvky jsou esej Petra Aghy o souvislostech Borgesova díla a studentský příspěvek Jana Venclíka Právo a opera. Knihu zakončují článek od Radka Píšy převážně o filmu Absolvent (1967) a stať dvojice Michal Urban a Jakub Drápal o důvodech proč zapojit promítání právních filmů do výuky práva. Na samotný závěr knihy je připojen doslov Jana Kysely.

Osobně považuji směr právo a literatura ze dobrou myšlenku, která spojuje mé oblíbené obory. Pokud ve výše zmíněné anotaci na knihu bylo zmiňováno, že je tato publikace mimořádně čtivá, mohu to z převažující většiny potvrdit. Zejména druhý Seltenreichův příspěvek je vynikající a čte se jedním dechem, stejně jako Kuklíkův vhled do recentního anglického práva skrz McEwanovu knihu o dilematech soudkyně nebo „povinný“ právně Čapkologický rozbor Urbanův. Aghův příspěvek je však poměrně těžkopádnou filozofickou esejí a nejdelší příspěvek v celé knize – Koskovo zamyšlení nad Kafkou – je long drink, ve kterém autor smíchal dohromady vše okolo života a doby F.K., ale jako by spíš tančil okolo samotného díla autora a poněkud překvapivě opominul mimořádný zdroj a sice nedávno do češtiny přeloženou vyčerpávající německou biografii o Kafkovi od Reinera Stacha, kdy ze tří dílů zatím vyšel první (vydání druhého je plánováno na konec letošního roku), která jinak uvádí na pravou míru řadu Kafkovských tradic a mýtů. Jinak vždy podnětný Jan Wintr je až nebývale stručný, přitom by téma Švejk a právo vydalo na celou studii. Filmové příspěvky jsou v menšině, ačkoliv se jim dostává stejné pozornosti v názvu knihy, ale není to na škodu. Celkově jde o zdařilý počin přinášející svěží vítr. Nezbývá než si přát, aby u nás děl z proudu právo a literatura začalo geometrickou řadou přibývat.