Náhrada reflexní škody společníků korporací

Autor: Aleš Rozehnal
Nakladatel: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2016
Počet stran: 152
ISBN: 978-80-7380-637-8

Před časem jsem zde psal o novátorské publikaci z pera uvedeného autora nazvané Strategie civilního procesu. Shodou okolností se uvedená kniha letos dočkala druhého, rozšířeného vydání. V citovaném příspěvku jsem zmiňoval nyní popisovanou neméně průkopnickou publikaci na dosud neprobádané téma náhrady reflexní škody společníků korporací. To že se autor setrvale věnuje komercionalistice, je nepochybné i z toho, že v letošním roce autor přichází s dalším neotřelým titulem a sice Teorií korporátního práva (Plzeň: Aleš Čeněk, 2018). V tomto příspěvku se chci věnovat nadepsané publikaci, která mě zaujala již svým názvem, neboť zvolené téma dosud – pokud vím – nebylo v tuzemském prostoru zpracováno, shodou okolností šlo také o téma, které bylo přetřesem na mé advokátní zkoušce z obchodního práva.

Monografie je kromě úvodu a závěru rozdělena celkem do sedmi kapitol. Po řadě je nejdříve uvedeno vymezení pojmu reflexní škody (kapitola 1), řešena je samotná náhrada reflexní škody (kapitola 2), dále je věnován prostor zásadě zákazu náhrady reflexní škody (kapitola 3), následuje komparativní exkurz o právu na náhradu reflexní škody (kapitola 4), problematika tzv. derivativních žalob (kapitola 5), a v neposlední řadě jsou řešeny výjimky ze zásady zákazu náhrady reflexní škody (kapitola 6) a konečně mezinárodní investiční spory o náhradu škody (kapitola 7). Rozsahem největší (celkem 63 stran) je přitom hned druhá kapitola, kdy je obsáhle pojednáno o všech situacích zakládajících náhradu škody, vč. tzv. nekalstoutěžních deliktů, přičemž se autor věnuje zasvěceně i tématu reklamy a jejím právními limitům. Druhou nejdelší v knize je sedmá kapitola (celkem 27 stran) ve které autor zabrousil do jemu z praxe známých vod mezinárodní investiční sporů, kdy se čtenáři mj. dostane informací o mediálně známé kauze Ronald Lauder a CME. V druhé kapitole je věnován prostor povinnosti péče řádného hospodáře a je popsán i systém corporate governance. Zbylé stručné a přehledné kapitoly protkané odkazy na zahraniční judikaturu dotvářejí tuto na pohled nenápadnou, ale svým obsahem rozmanitou publikaci.