Směnečné spory

Autor: Matěj Dobeš
Nakladatel: C.H. Beck
Rok vydání: 2019
Počet stran: 132
ISBN: 978-80-7400-749-1

V posledních letech vyšlo povícero směnečné literatury, např. od plodného brněnského pedagoga a advokáta Radima Chalupy titul Směnka v soudním řízení (Praha: Leges, 2017, 256 s.) a minulý rok od téhož rovněž studie Řízení o zaplacení směnečného nároku: (specifika a problémové aspekty) (Praha: Leges, 2019, 488 s.). Ačkoliv jsem držitelem výtisku první ze zmíněných knih, přiznám se, že nejde o nijak lehké čtení, a publikaci jsem po čase jako nedočtenou odložil, s tím, že se k ní snad někdy ještě vrátím. V edici Právní instituty nakladatelství C.H. Beck však loňském roce vyšla útlá monografie s tématikou směnečných sporů od Matěje Dobeše. Chtělo by se říct dokonce konečně, jelikož zatím jako by na trhu chyběla – pokud možno aktuální, čtivá a stručná – příručka pro právní praxi v oblasti směnečných sporů, takže jsem po uvedeném titulu bez rozpaků sáhl. Vzpomněl jsem si přitom jakoby mimochodem na dobře míněná slova drahé olomoucké civilní soudkyně, dámy čerpající z velkých zkušeností, která nám studentům v rámci seminářové výuky civilního práva procesního říkala: nikdy, ale opravu nikdy neposkytujte ručení a už vůbec nikdy se nepodepisujte na směnce.

Monografie je kromě předmluvy a závěru členěna do dvou stěžejních částí. První část představuje obecnou část a činí celkem 8 kapitol. V této části knihy najdeme po řadě pojednání o teoretických východiscích s vymezením pojmů (kapitola 1), o předmětu směnečného sporu (kapitola 2) a způsobu vyřizování směnečných sporů (kapitola 3). Dále jsou rozebrány podmínky řízení (kapitola 4), problematika předžalobní výzvy k plnění na směnku (kapitola 5) a stranou nezůstává směnečná žaloba jako taková (kapitola 6). Závěrem této části knihy je uvedena problematika dělení důkazního břemene (kapitola 7) a samotná funkce směnky ve směnečných sporech (kapitola 8). Druhá část se věnuje směnečnému rozkaznímu řízení a obsahuje celkem 7 kapitol. V této části publikace najdeme po řadě pojednání o teoretických východiscích s přehledem řízení (kapitola 1) a poté je popsáno řízení o vydání směnečného platebního rozkazu (kapitola 2). Další dvě kapitoly se věnují úzce spojeným tématům, a to námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu (kapitola 3) a jejich koncentraci (kapitola 4). Na toto navazuje pojednání o průběhu námitkového řízení (kapitola 5) a skončení námitkového řízení (kapitola 6). Na závěr této části knihy je připojena douška o ochraně spotřebitele ve směnečném rozkazním řízení (kapitola 7).

Představovaná publikace obsahuje věcný a pečlivý výklad doplněný o vlastní názory autora podložené argumenty. Byla-li v úvodu řeč o pojednáních R. Chalupy, některé myšlenky uvedeného civilisty autor zasazuje do kontextu výkladu a zaujímá k nim vlastní postoje. Obsahově přitom autor neponechává stranou žádný aspekt směnečných sporů a věnuje se od prejudičního podindosamentu přes předžalobní výzvu na směnku, až po směnku zajišťující spotřebitelský úvěr. Je potřeba ocenit i práci s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu ohledně možnosti uzavření smíru v námitkovém řízení a z toho plynoucí možnost odklizení vydaného směnečného platebního rozkazu usnesením soudu, kterým se soudní smír schvaluje. Stranou nezůstávají i poukazy na blízké zahraniční úpravy, které jsou však zvoleny účelně a autor jimi rozhodně neplýtvá. Předkládaná publikace představuje suverénní rukopis teprve 30-ti letého autora, který poskytuje přesně to potřebné pro praxi v oblasti směnečných sporů, co dosud chybělo.