Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Autor: Petr Lavický
Nakladatel: Leges & Česká společnost pro civilní právo procesní
Rok vydání: 2017
Počet stran: 272
ISBN: 978-80-7502-203-5

Petr Lavický z brněnské právnické fakulty je znám jako vedoucí spoluautor předního komentáře k novému občanskému zákoníku, tedy je mu blízké civilní právo hmotné. Posledních několik let se však převážně profiluje v oboru civilního práva procesního, v němž ostatně dosáhl docentury. Ve spolupráci nakladatelství Leges a České společnosti pro civilní právo procesní, z. s. (spolek, kterému autor předsedá a jehož ve spolkovém rejstříku zapsaným účelem je „aktivně přispívat k rozvoji oboru civilního práva procesního jako samostatné disciplíny mající své nezastupitelné místo mezi ostatními právními odvětvími“) v letošním roce vyšla knižně autorova habilitační práce nazvaná Důkazní břemeno v civilním řízení soudním.

Publikace je rozdělena celkem do desíti kapitol. Autor začíná uvedením do problému (kapitola 1), poté přechází k tzv. míře důkazu (kapitola 2), objektivním důkazním břemenu (kapitola 3) a subjektivnímu důkaznímu břemenu (kapitola 4), dále věnuje prostor abstraktnímu a konkrétnímu břemenu vedení důkazu (kapitola 5) a břemenu tvrzení (kapitola 6). Stěžejní a nejrozsáhlejší část knihy autor rozehrává v kapitolách o způsobu překlenutí stavu non liquet (kapitola 7), dělení důkazního břemena (kapitola 8) a právní povaze norem upravujících důkazní břemeno (kapitola 9). Knihu zakončuje praktická krátká kapitola shrnující nejdůležitější závěry práce (kapitola 10).

Autor v mnohém navazuje na dosavadní práci vykonanou na poli studia důkazního břemene, a to práci spojenou s brněnskou právnickou fakultou a dílem předního českého procesualisty Josefa Macura, kdy odkazy na dílo posledně uvedeného autora se vinou celou knihou jako červená nit. Petr Lavický se ovšem nespokojuje pouze s českou právní vědou zabývající se civilním procesním právem, ale ukazuje hluboké studium a přehled zejména v německé procesualistice, na kterou často odkazuje, zejména na její terminologii, kdy také odhaluje vývoj názorů na příbuzná témata v ní. Na řadě míst autor také pracuje s judikaturou Nejvyššího soudu a činí přitom tak nanejvýš kriticky, kdy rozhodnutím zejména vytýká to, že postrádají jakoukoliv bližší argumentaci, přičemž poukazuje na jejich častou nesprávnost či kontradiktornost (v této souvislosti se nabízí odkaz na diskuzi ze serveru jinepravo.blogspot.com, kde svého času zaznělo „zlaté“ pravidlo mnohé judikatury Nejvyššího soudu, a sice „Čím je nějaký názor kontroverznější, tím kategoričtěji to tvrď a tím méně to odůvodňuj“). Autor díky výše uvedenému zázemí jak v hmotném, tak procesním právu v celé knize zdařile obojí oblasti propojuje. V závěrečné části knihy se nevyhýbá ani evergreenu civilistiky, a to tématu nabytí od neoprávněného. Kniha by ve zestručněné podobě mohla sloužit jako učebnice, příp. jako praktická příručka pro praktikující právníky. Každopádně tuto ucelenou monografii na téma důkazního břemena v civilním řízení jen nutno uvítat, jako dlouho potřebnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *