Odměňování exekutivy akciových společností

Autor: Klára Hurychová, Ondřej Trubač, Michal Vrajík
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2017
Počet stran: 360
ISBN: 978-80-7552-840-7

Koncem srpna letošního roku se v mediích jen krátce mihla zpráva ohledně nové unijní regulace požadující od 10.6.2019 zveřejnění odměn členů volených orgánů akciových společností kótovaných na burze („Velcí šéfové firem musí odkrýt své příjmy“, Lidové noviny 29.8.2018, s. 1 a v témže vydání „Manažerské peněženky k nahlédnutí“, s. 2). Nestor české komercionialisitky Jan Dědič se v posledně uvedeném článku nechal slyšet: „Kladu si otázku, nakolik to přiláká nebo vypudí společnosti z regulovaného trhu. Pokud pro ně totiž burza nebude znamenat žádnou velkou výhodu, management se bude velmi rozmýšlet, nakolik mu stojí za to veřejně zpřístupňovat údaje o odměnách.“ Zajímavé téma na článek, napadlo mě. Ovšem jen letmá rešerše ukázala, že k tomuto tématu existuje solidní monografie od autorského kolektivu kolem Kláry Hurychové vydaná v loňském roce v nakladatelství Wolters Kluwer.

Zmiňovaná publikace je rozdělena celkem do 7 kapitol. V úvodní části je pojednáno o odměňování a jeho významu v systému corporate governance (kapitola 1) a v navazující další části pak komparativní rozbor odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností dle OECD, EU a ve vybraných státech (kapitola 2). Rozsahem nejdelší kapitola se věnuje odměňování členů řídících orgánů akciových společností v České republice (kapitola 3) a další část knihy rozebírá odměňování exekutivy působící mimo orgánovou strukturu akciové společnosti v České republice (kapitola 4). Poslední tři kapitoly zahrnují odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy v akciových společnostech kótovaných v České republice (kapitola 5), stranou nezůstávají ani daňové aspekty odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností v České republice (kapitola 6) a monografii uzavírá závěr (kapitola 7).

Klára Hurychová v roce 2016 obhájila disertační práci na téma „Odměňovaní členů řídících orgánů akciových společností“ a v předkládané publikaci je tak také autorkou drtivé většiny kapitol celé knihy. V kapitole 2 zaujme komparativní rozbor, ale je to především stěžejní kapitola 3, která zahrnuje nejzajímavější výklad. Autorka věnuje dosti prostoru opomíjené smlouvě o výkonu funkce, jejím náležitostem a procesu jejího schválení i situacím, které mohou vést ke vzniku práva na odměnu. Za neoddiskutovatelný přínos považuji rozbor odměňování manažerů (vedoucích zaměstnanců) (kapitola 4), kde se dostává prostoru i pro stále aktuální a neuzavřenou problematiku povolení/zákazu tzv. souběhu funkcí. Dovolím si neskromně tvrdit, že zmíněná pasáž v představované publikaci představuje to nejlepší, co bylo dosud o této problematice napsáno.

Ohledně problematiky zmiňované v úvodu, tedy odměňování v akciových společností kotovaných na burze, se pak čtenář dočte více v kapitole 5, kdy je rozebráno, co přesně přinese implementace směrnice o právech akcionářů – zde přitom autorka dospívá k závěru, že o odměňování by měla de lege ferenda napříště rozhodovat dozorčí rada namísto valné hromady a snáší pro takovéto řešení vcelku rozumné důvody. Nelze opominout ani to, že pro praxi důležitým institutům tzv. malusu a tzv. clawbacku, je napříč téměř celou monografií věnován trpělivý prostor. Publikace vyniká jednak důslednou a zároveň kritickou prací s judikaturou Nejvyššího soudu a názory doktríny, ale zaujme i prací s výročními zprávami akciových společností, prostřednictvím nichž autorka ukazuje, jak zdejší společnosti přistupují k politice odměňování a stanovení jejich výše. Přes – jistě ne pro všechny – lákavé téma je publikace napsána velmi čtivě a doslova z ní čiší bytostný zájem o obor a značná orientace v něm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *