Právní spory ve stavebnictví

Autor: Josef Černohlávek , Petr Doubrava
Nakladatel: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2018
Počet stran: 293
ISBN: 978-80-7380-607-1

Spojení autorské dvojice zkušeného advokáta Dr. Černohlávka z advokátní kanceláře Ürge & Černohlávek se sídlem v paláci Adria na Jungmannově náměstí, tedy tzv. coby kamenem dohodil od mého sídla, a odborníka v oblasti stavebnictví Petra Doubravy, dala vzniknout praktické publikaci na téma právních sporů – a jejich předcházení – v oblasti stavebnictví, jež vyšla v ediční řadě pro praxi v nakladatelství Aleš Čeněk. Sami autoři konstatují, že právní případy ze smluv na stavební díla jsou mezi soudci i advokáty neoblíbené pro svou složitost a propojení s technickým oborem stavebnictví, kterému zpravidla právníci dostatečně nerozumí. O to víc je nutné tuto knihu přivítat jako potřebnou.

Představovaná publikace sestává z celkem 22 kapitol, které jsou dále rozděleny do dvou hlavních částí knihy, a to části A) Právní spory ve stavebnictví z hlediska hmotného práva a části B) Postup a taktika při vedení sporu. Po nezbytném úvodu je tak v rámci části A nejdříve pojednáno o obecné charakteristice právních sporů ve stavebnictví (kapitola 1), je připomenuta relevantní právní úprava (kapitola 2) a poté autoři přecházejí ke dvou nejobsáhlejším kapitolám celé knihy, což jsou tzv. vícepráce (kapitola 3) a vady díla (kapitola 5), mezi tyto dva větší celky je vklíněna drobná kapitola o sporech o cenu díla obecně (kapitola 4). Dále autoři přecházejí k tématům dokončení a předání díla (kapitola 6), řešení otázky, zda je vlastníkem stavby objednatel nebo zhotovitel (kapitola 7), specifickému problému odstoupení od smlouvy o dílo (kapitola 8) a uplatňování smluvních pokut (kapitola 9). První část knihy uzavírají stručné kapitoly věnující se sporům vyplývajícím z finanční (bankovní) záruky (kapitola 10), autorským právům k projektu a sporům s architektem či projektantem (kapitola 11), sporům s majiteli sousedních nemovitostí a dalším sporům o náhradu škody (kapitola 12), stranou nezůstávají ani kompetence na stavbě (kapitola 13) a stranou nezůstávají ani právní aspekty používání kamerového systému na staveništi (kapitola 14). V rámci části B autoři v krátkých kapitolách ponejprv pojednávají o tom, jak předcházet soudním sporům (kapitola 15), přecházejí k řešení sporné situace na stavbě (kapitola 16) a dále fázi před podáním žaloby (kapitola 17). Poslední kapitoly publikace se věnují řízení před soudem (kapitola 18), obvyklým důkazům ve stavebních sporech (kapitola 19), znaleckým posudkům jako důkazům (kapitola 20), specifikům rozhodčího řízení (kapitola 21) a konečně alfou a omegou každého sporu, a to nákladům řízení (kapitola 22).

Uvedenou publikaci je nutno ocenit, jako přístupné a čtivé kompendium pro oblast smluv o dílo na větší stavební projekty, kdy jen z přehledu obsahu knihy je znát komplexnost výstavby a souvisejících aspektů a problémů, které při ní mohou nastat, a na které autoři mysleli a v knize je popisují. Zejména pasáž o vícepracích je velmi dobře zpracovaná a neopomíjí ani řešení tohoto problému dle FIDIC a v oblasti veřejných zakázek, a to jak podle staré právní úpravy, tak podle nové. Kniha je doslova nabita informacemi, judikaturou i výkladem relevantních ustanovení NOZ, kterému je věnován dostatečný prostor, přičemž  autoři dospívají k závěru, že většina ustanovení NOZ věnovaných smlouvě o dílo je pro oblast stavebnictví nepoužitelná. Na druhou stranu je použitý jazyk v první části knihy snad až příliš na kraji hovorového a neprávního jazyka a v části B publikace se objevuje větší množství literních chyb. Knize se také nevyhnulo několik nepřesností, které vyplývají jednak ze změny judikatury, ke které došlo po vydání knihy (započtení nevylučuje moderaci smluvní pokuty srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.4.2018, sp.zn. 31 Cdo 927/2016), prostého opakování v praxi zažitých nepravd (nemožnost dokazování negativních skutečností – k vyvrácení tohoto konstruktu srov. minulý rok na podzim zde prezentovanou monografii z pera doc. Lavického na téma Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 231) nebo paušální závěr, že rozhodce není vázán judikaturou (opačně LISSE, L. Je rozhodce vázán judikaturou soudů? E-pravo [on-line]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/je-rozhodce-vazan-judikaturou-soudu-108469.html). Jako celek však lze knihu rozhodně více než doporučit všem praktikujícím právníkům, kteří přicházejí do styku se smlouvami o dílo na stavební projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *