Odpovědnost advokáta za škodu

Autor:  Luboš Tichý (ed.)
Nakladatel: C.H. Beck
Rok vydání: 2013
Počet stran: 234
ISBN: 978-80-7179-345-8

Publikace autorského týmu kolem prof. Luboše Tichého zabývající se tématem odpovědnosti advokáta za škodu je jedinou dostupnou monografií svého druhu a ačkoliv jde o publikaci zpracovanou k právnímu stavu ke dni 31.5.2012, tedy k právnímu stavu v době před účinností nového občanského zákoníku, drtivá většina tezí a zde uváděných přístupů a judikatury je použitelná i za nynějšího stavu. Ovšem při uvážení faktu, že od vydání této publikace již uběhly čtyři roky a od účinnosti nového občanského zákoníku o rok méně, by si tato kniha určitě zasloužila druhé vydání. Skutečností zůstává, že téměř polovina knihy je věnována srovnávací právní analýze odpovědnosti poskytovatelů právních služeb – advokátů v různých zemích světa (Spojené království Velké Británie a Severního Irska, SRN a Maďarsko). Je tak pochopitelné, že by v případě dalšího vydání muselo dojít k nikterak jednoduché revizi popisu právního stavu v těchto cizích jurisdikcích, což je podle mého názoru zřejmě hlavním důvodem, proč tato kniha zatím nevyšla v aktualizované podobě, tak, aby reflektovala základy odpovědnosti za škodu podle nového občanského zákoníku.

Samotná kniha je rozdělena do šesti částí, přičemž po řadě nalezneme po nezbytném úvodu část obsahující shora zmíněnou srovnávací právní analýzu (část I.), právní základ odpovědnosti zahrnující základy odpovědnosti a povinnosti advokáta (část II.), dále je popsána odpovědnost za škodu – obecná část, kde jsou uvedené předpoklady odpovědnosti a odpovědnost při společném výkonu advokacie (část III.), následuje odpovědnost za škodu – zvláštní část, která je zaměřena na některé specifické problémy (část IV.), dále je věnován prostor problematice související s odpovědností za škodu (část V.) a celou knihu uzavírá závěr obsahující shrnutí řešené problematiky (část VI.).

Z hlediska praktického výkonu advokacie nabývá zásadního významu kapitola o (právních) povinnostech advokáta, kdy autoři monografie tyto povinnosti diferencují do čtyř okruhů, které vymezují jako povinnosti ověřovací, poučovací, aplikační a znalostní. Právě u posledně uvedeného okruhu povinností autoři dospívají k poněkud kategorickým názorům, kupř. že „jedná-li se o záležitost, o které informovala média, musí advokát judikát znát“ (s. 130) nebo že monografie vydané respektovanými nakladatelstvími by měly být předmět povinné znalosti advokáta (s. 131), příp. že advokát má mít podrobný přehled o chystaných změnách právních předpisů (s. 128). Bráno postupně, média informují každý den o řadě soudních rozhodnutí, a kupř. setrvale sledovat pouze produkci nálezů Ústavního soudu ČR je pro běžného právníka náročný úkol vzhledem k jejich množství a složitosti tam řešených věcí. Na trhu s právnickou literaturou se nachází nepřeberné množství titulů a stále vznikají nové, na stále specifičtěji zaměřené témata, navíc – jak už to bývá – právnická literatura nepatří zároveň k té nejlevnější. Co se týče změn právních předpisů, k jejich změnám dochází tak překotným tempem, jež zkrátka není možné pojmout. Jinými slovy, naplnění ideálu prosazovaného autory publikace je vzhledem k dnešní komplexnosti právního řádu s jeho neustálými změnami doprovázenými překotným vývojem judikatury jen velmi obtížné.

Za nepříliš rozsáhlou, ovšem velmi cennou, považuji kapitolu zabývající se některými specifickými problémy, jako je odpovědnost za due diligence a odpovědnost za tzv. legal opinion. Za další klad publikace považuji to, že se nevyhýbá ani problematice pojištění a výlukám z rámcové smlouvy uzavřené mezi ČAK a Generali Pojišťovnou a.s., což pro drtivou většinu advokátů představuje velmi důležité téma. V mnoha ohledech tato monografie představuje detailní uchopení problému odpovědnosti advokáta za škodu a bez nadsázky se domnívám, že by tato publikace rozhodně neměla chybět v knihovně každého advokáta.

 

Strategie civilního procesu

Autor: Aleš Rozehnal
Nakladatel: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2016
Počet stran: 246
ISBN: 978-80-7380-635-4

Aleš Rozehnal je známý pražský advokát, na přelomu nultých let přední postava tzv. boje o televizi Nova, jemuž je především blízké mediální právo. Ostatně sám se ocitl nejednou v hledáčku médií, a to zejména kvůli jeho osmiletému trestnímu stíhání nejdříve pro trestný čin zkrácení daně (kauza převodu obchodních podílů v CET 21), které bylo později označeno za nezákonné a autor byl odškodněn za nemajetkovou újmu, a následně pro další trestní stíhání pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (kauza SMS jízdenky v pražské MHD), jež dosud nebylo pravomocně skončeno. Uvedené skutečnosti by přitom neměly potenciální čtenáře nikterak odradit, v demokratickém právním státě je nutno ctít zásadu presumpce neviny a jsem toho názoru, že za autora dostatečně hovoří jeho publikační činnost. Dodejme, že v loňském roce vyšly autorovi v nakladatelství Aleš Čeněk hned dvě podle mého soudu navýsost pozoruhodné knihy, z nichž první je průkopnická práce Náhrada reflexní škody společníků korporací a druhá zde představovaná neméně novátorská Strategie civilního procesu.

Publikace je rozdělena celkem do 17 kapitol. Po řadě autor předkládá své představy o vystupování advokáta u soudu (kapitola 1), vztahu advokáta a klienta při zastupování před soudem (kapitola 2), vedení advokátního spisu (kapitola 3), písemného projevu advokáta (kapitola 4), dále stať o důležitosti stanovení tzv. teorie případu (kapitola 5) a právní argumentace v civilním procesu (kapitola 6), sepisu žaloby a vyjádření k ní (kapitola 7), přednesu žaloby (kapitola 8). Podstatná část knihy se věnuje dokazování (kapitola 9), resp. svědkovi (kapitola 10), jeho výslechu (kapitola 11), kladení otázek (kapitola 12), dále znaleckému posudku a výslechu znalce (kapitola 13), listinným důkazům (kapitola 14), tzv. závěrečnému návrhu (kapitola 15), a knihu zakončují kapitoly o roli advokáta při vyjednávání o smíru (kapitola 16) a o médiích v soudní síni (kapitola 17).

Na publikaci je trochu znát vliv dnešní uspěchané doby, jelikož je v textu knihy cca na 15 literních chyb, které by se snad při pečlivější redakční práci do výsledné podoby nedostaly. Tím však končí veškeré nedostatky této monografie, která jinak představuje cenný příspěvek do tématu praktického výkonu advokacie, zejména při zastupování klientů v civilních věcech. Osobně oceňuji, že se autor věnuje nejen tak niterným věcem jako je vystupování advokáta u soudu ve vztahu k soudu i ve vztahu ke klientovi, ale i praktickým věcem jako uchopení klientské věci ve smyslu nastavení si teorie případu, opomíjenému přednesu žaloby či důkladnému rozboru přístupu advokáta k výpovědi svědka a úskalí s tím spojené, přičemž tak činí na řadě praktických příkladů. Autor poodhaluje jako jeden z mála praktiků určité advokátní know-how, což je ve zdejších končinách naprosto neobvyklé a současně – troufám si tvrdit – činí z této knihy praktickou příručku jedinou svého druhu.

Nové instituty českého civilního procesu

Autor: Karel Svoboda
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2012
Počet stran: 248
ISBN: 978-80-7357-722-3

Texty Karla Svobody věnované často tématice civilního procesu na stránkách především časopisu Právní rozhledy, kde autor čile publikoval cca od roku 2007, byly zúročeny v publikaci s názvem Nové instituty českého civilního procesu. Dlouholetý soudce plzeňského okresního soudu, následně tamějšího krajského soudu navíc od roku 2017 zakotvil na Nejvyšším soudu. Jelikož autorovy texty vždy vynikaly zaujetím pro civilní právo procesní, byla pro mne tato monografie jasnou volbou.

Publikace je rozdělena do celkem 12 kapitol. V první šestici kapitol je po řadě uvedena úvaha nad rozčleněním nalézacího řízení v českém civilním procesu (kapitola 1), stať o emancipovaném rozkazním řízení jakožto nového typu civilního sporu (kapitola 2), pojednání o českém přístupu k břemeni tvrdit a prokazovat (kapitola 3), dále část věnovaná praktickému pohledu na žalobní právo (kapitola 4), kapitola o českých systémech práva, resp. problematice nezadatelnosti procesních práv (kapitola 5), a úvaha nad zavedením výhradě exekutorské exekuce (kapitola 6). V další části knihy najdeme zodpovězení otázky, zda je možné zkoncentrovat vykonávací řízení (kapitola 7), shrnutí k diskusím o rekodifikaci českého civilního procesu (kapitola 8), položení otázky, zda je na čase zavést nesporná řízení (kapitola 9), zamýšlení nad tím, zda je třeba současně rekodifikovat jak hmotu, tak proces (kapitola 10), dále vyjádření úskalí velké rekodifikace z pohledu procesualisty (kapitola 11) a celou knihu zakončuje dovětek k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (a procesním) (kapitola 12).

Uvedená monografie je zpracována podle právního stavu ke dni 1.2.2012, tedy před účinností nového občanského zákoníku,  navíc od jejího vydání do dnešního dne došlo k více než 20 novelizacím zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“). Některé tehdy uvedené poznatky autora vyznívají poněkud do ztracena, ať už jde o projevy doznívání dopadu tzv. souhrnné novely OSŘ provedené zákonem č. 7/2009 Sb., úvahy nad nespornými řízeními (neutuchající zájem o tzv. „nespory“ v souvislosti s přijetím zákona o zvláštních řízeních soudních autor poté přetavil v monografie Nesporné řízení I (2015), Nesporné řízení II (2016) a v současnosti připravované Nesporné řízení III) či volání po rozsáhlé harmonizační novele OSŘ v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, ke které nedošlo. Autor nicméně v rozsahu téměř celé publikace podrobuje tolik potřebné kritice fungování režimu koncentrací, a dále otevírá praktické otázky nadčasového charakteru, jako je zákaz náhradního doručení tzv. fikcí u platebního rozkazu (kapitola 2) nebo určitost žalobního petitu (kapitola 4). Nadto provádí pokus o vymezení tzv. nezadatelných procesních práv (kapitola 5) či předkládá podněty pro rekodifikaci OSŘ, ke které zatím nedošlo (kapitola 8). Právě z posledně uvedených důvodů a nejenom těchto, stojí tato publikace i s odstupem času od jejího vydání za pozornost.

Úvahy o veřejném právu

Autor: Petr Kolman
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2014
Počet stran: 144
ISBN: 978-80-7502-014-7

Oblíbený pedagog brněnské právnické fakulty, administrativista (tedy odborník na správní právo), glosátor obecného dění a „podvratný živel“ v jedné osobě Petr Kolman často publikuje zejména na serveru epravo.cz, ale je i pravidelným přispěvatelem do tištěných Lidových novin. Ve svých příspěvcích se zabývá aktuálními tématy, vždy však tak činí svižnou až vtipnou formou, přičemž žádné téma mu není cizí (viz např. článek s názvem „Burčák a paragrafy“ [epravo ID 77405]) a nevyhýbá se ani politickým souvislostem. Kniha jeho krátkých zamyšlení nazvaná Úvahy o veřejném právu vydaná v nakladatelství Leges mě proto zaujala.

Kniha úvah, čítající celkem 23 nijak rozsáhlých útvarů, není rozdělena do nějakých částí, ačkoliv některé úvahy by se daly seskupit do tématických celků, neboť je pojí stejná oblast zájmu autora. Z témat jednotlivých úvah, které autor do této publikace zařadil, lze zmínit převažující oblast správního práva, zejména správního řádu, práva na informace či veřejných zakázek. Autor se však věnuje i dalším tématům, které nejsou spojeny jednotícím tématem. V některých textech autor užívá opakovaně určité floskule či slovní spojení, která se mohou po čase jevit čtenáři jako nadbytečná až otravná, kupř. „pro větší informační komplexnost“ či „a conto“ (tedy „na účet“).

Co je ovšem podstatné, na této knize by se dalo ukázkově demonstrovat zastarávání právnické literatury, neboť tři roky po jejím vydání (kniha je ke všemu zpracována k právnímu stavu ke dni 31.10.2013) je řada zde obsažených úvah již veskrze obsoletních, resp. je u nich čtenář nucen konfrontovat jejich obsah s platnou právní úpravou. Je tomu tak především z důvodu nové úpravy veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) či nové úpravě správního trestání (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), které od vydání publikace vešly v účinnost.

Autorovi ovšem nelze upřít to, že se věnuje i dalším veskrze nadčasovým otázkám (jako je např. diskutované omezení výkonu mandátu soudce Ústavního soudu pouze na jedno funkční období, problematice zadržení pachatele přestupku či výuce na právnických fakultách) a upozorňuje také na některá dosud opomíjená témata (zákaz členství cizinců v českých politických stranách a další). Úvahy o veřejném právu tak jako tak vedou čtenáře k dalším úvahám, což je nepochybně velký klad této publikace.

Úvodní příspěvek aneb o Blogu

Práce s právními texty, ať už jde o právní předpisy, soudní rozhodnutí, smlouvy či nejrůznější podání a návrhy všeho druhu, je denním chlebem každého právníka. Jde tu o psaný text, jehož kvalita je mnohdy kolísavá, přičemž správné právní psaní a odpovídající vyhodnocení takových právních textů vyžaduje aktivního čtenáře.

I s ohledem na neustále se měnící právní řád a nové trendy v jeho aplikaci a interpretaci je nutné se neustále dále vzdělávat a rozšiřovat si obzory, nebo si od právních textů odpočinout právě u zajímavé knihy. Na některé podnětné knihy si zde dovolím průběžně upozorňovat.